Het Nationaal Reduit van Denemarken

Informatie en verwijzingen over verdedigingswerken in de rest van de wereld.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2163
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Het Nationaal Reduit van Denemarken

Bericht door Rene Ros »

Verschijnt op 26 augustus in Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam nr. 326.
Met dank aan: Søren Østergaard.

"De aanleg van eene centrale verdedigingslinie, ter bevestiging hetzij van de hoofdstad des Rijks of wel van een klein doch voornaam gedeelte des lands, is voor eene natie, die niet anders dan een verdedigende oorlog zal hebben te voeren eene noodzakelijkheid en men ziet dan ook allerwege een dergelijk stelsel door de kleine Staten aangenomen. België heeft zijne linie van Antwerpen, Denemarken zijne positie op het eiland Seeland, Ruménië zijn geretrancheerd kamp van Bucharest, Zwitserland zijne afsluiting van Rhönedal en St. Gothardpas." (Memorie van Antwoord, Begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiïng van het Vestingstelsel, Dienst 1902.)

Uw redacteur was onlangs in de gelegenheid om de verdedigingswerken op het eiland Sjaelland te bezoeken. København heeft veel overeenkomsten met onze hoofdstad: gezellig centrum, rondvaartboten, zakkenrollers, het weer en de haven. En ook de kringstelling delen de beide hoofdsteden, alhoewel København meer zeefront heeft en dus meer zeeforten. Zoals het eiland Middelgrundet Fortet dat nu een conferentie-oord en hotel is, en waarmee de vergelijking met ons Fort aan het Pampus snel is gemaakt. Of Trekroner Fortet, een zwaar kustartilleriefort dat een eiland in de haven van de stad vormt, zoals ons Fort bij IJmuiden. En zelfs qua hergebruik zijn er overeenkomsten want zowel Fort bij Kudelstaart als Dragoer Fortet zijn nu een jachthaven alhoewel de Westeinderplassen een íets ander uitzicht is dan de Øresund met de brug naar Zweden...

Afbeelding

Het zogenoemde Vestvolden ('West-wal') is een 14 km lange liniewal en gracht met elke 600 meter grote caponnière die de natte gracht bestrijkt. En tussen de caponnières een flinke batterij voor het 12 en 15 cm positiegeschut. Onze ca. 15 jaar jongere Geniedijk Haarlemmermeer is vergelijkbaar met de forten en batterijen met flankgeschut elke 2,5 km en de kleine batterijen ertussen. Naast Vestvolden loopt over de volledige lengte een snelweg maar toch kruisen er net zoveel wegen als door onze - kortere en nog niet geheel ingebouwde - Geniedijk. Alleen het aantal doorsnijdende spoorwegen en fietspaden is bij Vestvolden hoger.

Belangrijke verschillen zijn dat de forten in drie perioden zijn gebouwd, meestal eerder dan in onze Stelling, en alleen in het noorden inundaties waren voorzien. Vanwege contacten tussen de militaire ingenieurs van België, Denemarken en Nederland is het niet zo vreemd dat de forten die in 1886-1894 zijn gebouwd, sterk lijken op een ontwerp uit 1891 voor Amsterdam. Deze driehoekige forten met geschutkoepels op een bomvrij gebouw geven een idee hoe men de Amsterdamse forten had gedacht.
Een ander verschil is dat het Nederlandse leger bij een vijandige inval pas in laatste instantie op de Stelling terug zou trekken. Bij de mobilisatie van 1914 stonden echter 40.000 soldaten binnen het Deens nationaal reduit, en maar 10.000 manschappen in de rest van het land.

Afbeelding

De meeste forten en Vestvolden liggen op 8-9 kilometer van de oude vestingwerken en zijn in de jaren 1960 volledig door de stad ingehaald en liggen nu midden in wijken met vrijstaande woningen, met zelfs woningen op het glacis en de tuinen in de droge gracht. En terwijl onze Stelling slechts één fort mist zijn er rond København meerdere gesloopt of ondergewerkt. De overige zijn meestal vrij te betreden als wandelgebied.

Afbeelding

Uw redacteur is met veel plezier op twee veldtochten geweest met Søren Østergaard, de collega-vrijwilliger met een website over de verdedigingswerken van København. We hebben 3,5 km van Vestvolden gewandeld, waaronder een deel dat grotendeels is ontdaan van begroeiïng en een eenvoudig bezoekerscentrum heeft, iets dat we na 20 jaar in de Stelling nog ontberen. Daarnaast zijn er acht forten bezocht waarover hierboven een impressie is gegeven.
In 2008 heeft een overheidsdelegatie uit København de Stelling van Amsterdam bezocht. Uw redacteur gaat uiteraard graag weer naar København voor een leerzaam tegenbezoek!

The Defence of Copenhagen 1880-1920: http://www.vestvolden.info/
Forts and Defence Lines in Scandinavia: http://www.fortress-scandinavia.dk/
Københavns Befæstning: http://www.befaestningen.dk/ (overheid, alleen Deens)
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2163
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

The National Keep of Denmark

Bericht door Rene Ros »

Thanks to: Søren Østergaard.

"The construction of a central defence line, to defend either the capitol or a small but important part of the country, is for a nation, which has nothing else than a defensive warto engage, a necessity and one sees such a system being adopted by small states. Belgium has its line of Antwerp, Denmark its position on the Seeland island, Romenia his defended camp of Bucharest, Switzerland his enclosure of the Rhøne valley and St.Gothard mountain pass" (Response, Budget of expenditure for the completion of the Defense System, Budgetyear 1902)

Your editor recently had the opportunity to visit the defences on the island of Sjaelland. København has many similarities with our capital: cozy center, tourboats, pickpockets, weather and port. And the two capitals also share the circular defences, although København has a larger seafront and more seaforts. Like the island Middelgrundet Fortet which is now a resort and conference hotel, and a comparison with our Fort along the Pampus is quickly made. Or Trekroner Fortet, a heavy coastal artillery fort that is an island in the harbor of the city, like our Fort near IJmuiden. And regarding reuse there are similarities because both Fort near Kudelstaart and Dragoer Fortet are now a marina although the Westeinderplassen offer a slightly different view than the Øresund with the bridge to Sweden...

Afbeelding

The so-called Vestvolden ('West-wall') is a 14 km long rampart and canal with every 600 meters a large caponnière covering the wet moat. And between the caponnière a big battery for the 12 and 15 cm guns. Our approximately 15 years younger Engineersdike Haarlemmermeer is similar with the forts and batteries of artillery each 2.5 km and the small batteries in between. Along the full length of Vestvolden runs a highway but just as many roads intersect it as our - shorter and not yet fully built in - Engineers Dike. Only the number of intersecting railways and cycle paths in Vestvolden higher.

Important differences are that the forts were built in three periods, usually earlier than in our Defence Line, and only in the north inundations were planned. Because contacts existed between the military engineers of Belgium, Denmark and The Netherlands it is not surprising the forts built in 1886-1894, are similar to a design from 1891 for Amsterdam. These triangular fortifications with gun turrets on a bombproof building give an idea how the Amsterdam forts were imagined. Another difference is that the Dutch army would retreat into the Defence Line in case of an hostile invasion only as a last resort . With the mobilization of 1914, however, 40,000 soldiers were within the Danish national keep, and only 10,000 troops in the rest of the country.

Afbeelding

Most forts and Vestvolden are 8-9 kilometers from the ancient fortifications and were caught up by the city in the 1960s, and now lie in neighborhoods with detached homes, even homes on the glacis and the gardens in the dry moat. And while our Defence Line is only missing one fort, there are several around København demolished or covered up. The others are usually free to enter as walking area.

Afbeelding

Your editor had great joy on two field trips with Søren Østergaard, fellow volunteer with a website on the defences of København. We walked 3.5 km of Vestvolden, including a part that is largely cleared of vegetation and with a small visitor center, something the Defence Line still lacks after 20 years. There were eight forts visited of which an impression is given above.
In 2008 a government delegation from the Defences of København visited Amsterdam. Your editor is obviously happy to return to Copenhagen for a informative return visit!

The Defence of Copenhagen 1880-1920: http://www.vestvolden.info/
Forts and Defence Lines in Scandinavia: http://www.fortress-scandinavia.dk/
Københavns Befæstning: http://www.befaestningen.dk/ (government, Danish only)
Plaats reactie