Denemarken in de Koude Oorlog frontlinie

Informatie en verwijzingen over verdedigingswerken in de rest van de wereld.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2160
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Denemarken in de Koude Oorlog frontlinie

Bericht door Rene Ros »

Verschijnt op 26 augustus in Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam nr. 326.
Met dank aan: Søren Østergaard.

In Nederland lagen we na 1960 in het achtergebied van de verdedigingslijn in West-Duitsland en was de Rijn-IJsselverdediging, en dus de IJssellinie, opgeheven. Sindsdien hebben we eigenlijk vooral magazijncomplexen en een aantal commando- en communicatiebunkers gebouwd.
Denemarken, daarentegen, grenst aan de Oostzee en zag zonder veel fantasie schepen en vliegtuigen van het Warschau-Pact op zich afkomen. Mogelijk is dat de reden dat de Koude Oorlog daar meer lijkt te leven dan hier in Nederland.
Op een aantal forten rond København vind je, voor grond-naar-lucht rakketten, een NIKE-radarsite en een HAWK-site. Ook zuidelijker langs de kust zijn nog een aantal NIKE en HAWK sites aanwezig maar niet meer in gebruik. In de wal van Vestvolden is een commandobunker voor deze luchtafweer gebouwd - welke gewoon in het overzicht en programma voor de Københavns Befæstning is opgenomen.

Afbeelding

Omdat twee scheepsverbindingen van de Oostzee naar de Noordzee door Denemarken voeren zijn er tijdens de Koude Oorlog ook twee nieuwe forten gebouwd, of eigenlijk kustbatterijen, namelijk Langelandsfort en Stevnsfort. Beide zijn nu verschillende soorten Koude Oorlog musea. Een derde, Bangsbro, ligt in het noorden van het land en is een hergebruikte Duitse kustbatterij.
In 2000 is Stevnsfort, met kustbatterij én HAWK-site, door het Deense leger afgestoten. Al in 2007 is er een nieuw bezoekersgebouw geplaatst en in juli 2008 is het als museum opengesteld. De rondleidingen moeten tevoren geboekt worden, de Denen lopen het hek plat!

Afbeelding

Na eerder al verlaten Nederlandse NIKE- en HAWK-sites in Duitsland bezocht te hebben, was het aanschouwelijk om de commandoposten, radars en launchers mét luchtdoelraketten (zie foto rechts) gewoon op hun plek te zien staan! Tevens een verkenningseenheid maar ook een aantal tanks en pantserwagens voor de kustverdediging die de te landden Poolse soldaten hadden moeten opvangen.
De kustbatterij is grotendeels ondergronds en is tegen betaling met een gids te bezoeken. Alleen de twee 15 cm dubbelloops koepels, afkomstig van het Duitse slagschip Gneisenau, en een toegangsbunker steken boven de 40 meter hoge klif uit. Op 18 meter diepte met elkaar verbonden door 1,6 km tunnels met betonnen bunkers voor commandoposten, verblijfsruimten, munitieopslag en technische voorzieningen (zie foto links). En natuurlijk munitieliften naar de twee geschutskoepels.
De rondleiding duurt 1,5 uur en toont dan de helft van de tunnels maar alles is nog aanwezig en ingericht, waaronder radarconsoles, een bureau-PC en mappen. Een bijzondere ervaring!

Koldkrigsmuseet Stevnsfort: http://www.stevnsfortet.dk/
Informatie en foto's Stevnsfort in Engels: http://www.fortress-scandinavia.dk/Stev ... ns_eng.htm
Koldkrigsmuseet Langelandsfort: http://www.langelandsfortet.dk/

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2160
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Denmark in the Cold War frontline

Bericht door Rene Ros »

Thanks to: Søren Østergaard.

In the Netherlands we were after 1960 in the rear area of the defence-line in West-Germany and the Rhine-IJssel defence, and thus the IJssel line, was abandoned. Since then, we mainly built storage depots and a number of command and communication bunkers. Denmark, however, borders on the Baltic Sea and saw without much imagination ships and aircraft of the Warsaw Pact coming in. Possible that is the reason the Cold War seems to be more alive than here in the Netherlands.
On a number of forts around København you will find, for ground-to-air missiles, a NIKE radar site and a HAWK site. Further south along the coast there are a number of NIKE and HAWK sites present but no longer in use. In the rampart of Vestvolden was a command bunker built for this airdefence - which is normally included in the overview and activities for Københavns Befæstning.

Afbeelding

Because two shipping routes from the Baltic Sea to the North Sea cross Denmark, there were two new forts built, or rather coastal batteries, during the Cold War namely Langeland Fort and Stevnsfort. Both are now different types of Cold War museums. A third, Bangsbro, lies in the north of the country and is a re-used German coastal battery.
In 2000 Stevnsfort, with its coastal battery and HAWK-site, was divested by the Danish army. Already in 2007 there was a new visitors building constructed and in July 2008 it was opened as a museum. The guided tours must be booked in advance, the Danes trample the gate!

Afbeelding

After having previously visited abandoned Dutch NIKE and HAWK sites in Germany, it was illustrative to see the command posts, radars and air missile launchers (see picture right) on their place! Also on display were a reconnaissance unit and also a number of tanks and armored vehicles for the sea-defence which had to absorb the landed Polish soldiers.
The coastal battery is largely underground and can be visited with a guide after payment. Only the two 15 cm double barrel turrets, from the German battleship Gneisenau, and an access bunker stick out from the over 40 meters high cliff. At 18 meters depth they are connected by 1.6 km tunnels with concrete bunkers for command posts, lounges, ammunition storage and technical facilities (see photo left). And of course ammunition elevators to the two gun turrets. The tour lasts 1.5 hours and shows half of the tunnels but everything is still there and furnished, including radar consoles, a desktop PC and folders. A special experience!

Koldkrigsmuseet Stevnsfort: http://www.stevnsfortet.dk/
Informatie en foto's Stevnsfort in Engels: http://www.fortress-scandinavia.dk/Stev ... ns_eng.htm
Koldkrigsmuseet Langelandsfort: http://www.langelandsfortet.dk/

Plaats reactie