Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Kazernes, magazijnen, fabrieken, liniewallen, waterwerken etc.
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Nu het riet is afgestorven worden de kleinere objecten beter zichtbaar.
De foto's spreken voor zich, de Hadersluis is in verval......... :cry:

Monumentenstatus (bron:Stichting Gemaal De Velserbroek c.a)
De aanwijzing tot monument van de waterstaatkundige werken in de voormalige polder De Velserbroek is op verschillende overheidsniveaus tot stand gekomen.
De Oostlaandersluis en het machinepark zijn rijksmonumenten.
Het gemaal met waterkeringssluisjes en de machinistenwoning zijn provinciale monumenten.
De Velserdijk, de Hadersluis en de Westlaandersluis zijn gemeentelijke monumenten.

De "sluis aan de Zuidermaatweg in Heemskerk" is opgeknapt nu de Hadersluis nog.
Gemeente Velsen is aan zet maar of zij hiervoor geld beschikbaar hebben is maar de vraag.
Melding openbare ruimte is inmiddels via site gemeente Velsen ingediend.

Opmerkelijk is dat het sluiskanaal vrijwel geheel
nog intact is en de scheiding tussen de polder en het zijkanaal slechts enkele schepsteken diep is
P1260808 Hadersluis Zijkanaal B.jpg
P1260808 Hadersluis Zijkanaal B.jpg (112.45 KiB) 14743 keer bekeken
P1260813 Hadersluis binnenzijde.jpg
P1260813 Hadersluis binnenzijde.jpg (64.21 KiB) 14742 keer bekeken
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Geachte heer Hilgers,

Voor uw vraag omtrent het gemeentelijk monument de Hadersluis heb ik contact opgenomen met de eigenaar, het Hoogheemraadschap.
Zij hebben de vraag in behandeling genomen. Zodra ik meer van hen hoor, hoort u natuurlijk weer van mij.

Met vriendelijke groet,

<naam>

Publieke Dienstverlening
Afdeling Vergunningen en Uitvoering
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Gebruikersavatar
Edwin Kapitein
Generaal
Berichten: 237
Lid geworden op: 27 feb 2009 17:56
Fort of organisatie: Fort bij Edam, Staatsbosbeheer
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door Edwin Kapitein »

Goeie Actie,

René en ik hadden vorig jaar het verval ook al geconstateerd maar ik heb stom genoeg geen actie ondernomen.
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Hierbij de reactie die ik vanmorgen heb ontvangen.
Ziet er hoopvol uit. Vraag is of de sluis wordt gerenoveerd of gedempt.

" Goedemorgen,

Ik ben net gebeld door het hoogheemraadschap. Er is al een "buitenman" ter plaatse geweest, deze heeft foto's genomen. De wens/noodzaak tot opknappen is er, ze houden hierover met ons contact.
ik houd u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

<naam>

Publieke Dienstverlening
Afdeling Vergunningen en Uitvoering
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Toch maar weer eens gebeld, want het sluisje ligt er nog steeds troosteloos bij.

Schat in dat het aan gaat komen op het gevoel van eigenaarschap, of beter gezegd het gebrek hieraan.
Op de site van het Hoogheemraadschap Rijnland staat vermeld dat de Hadersluis een gemeentelijk monument betreft.
en,........ je raad het al de beleidsmedewerker van gemeente Velsen stelt in haar mail dat het Hoogheemraadschap eigenaar is.

Een telefoontje naar de frontoffice van het Hoogheemraadschap belooft niet veel goeds.
"nee, ik kan niets vinden....., etc etc. Stuurt u de mail maar door u hoort er nog van........"

Dus, de mailwisseling van april met de gemeente is doorgestuurd naar Rijnland.
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

De invloed van de tijd op de sluis ....zoek de verschillen
Hadersluis 1973.jpg
Hadersluis 1973.jpg (10.76 KiB) 14117 keer bekeken
oostzijde
Hadersluis 1975.jpg
Hadersluis 1975.jpg (14.19 KiB) 14117 keer bekeken
westzijde
Hadersluis 1978.jpg
Hadersluis 1978.jpg (14.09 KiB) 14117 keer bekeken
gezien in zuidelijke richting

bron:http://www.beeldbank.noord-hollandsarch ... zoeken.y=0
Laatst gewijzigd door mhil op 22 mei 2012 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Naast mevrouw Groot van gemeente Velsen ook heer Barnhoorn van Hoogheemraadschap Rijnland maar even gevraagd om de stand van zaken te laten weten........
Na een jaar moet er toch wel iets van een concept antwoord gereed kunnen zijn lijkt me.


----- Original Message -----
From: M.A. Hilgers
To: <naam>, beleidsmedewerker monumenten, Publieke Dienstverlening, Afdeling Vergunningen en Uitvoering
Cc: info@velsen.nl
Sent: Sunday, April 29, 2012 8:01 PM
Subject: Re: Hadersluis

Dag mevrouw <naam>,

Ruim een jaar geleden heb ik melding gemaakt van een gemeentelijk monument in verval.
U zou contact hebben opgenomen met Rijnland.
Zelf heb ik enkele keren geinformeerd naar de stand van zaken bij zowel de gemeente als Rijnland.
Zonder een enkel resultaat.

Na vandaag een bezoek te hebben gebracht aan het sluisje is er aan het object zelf niets gebeurd.
Zonder speelbal te willen zijn van verschillende overheidsorganisaties wil ik u vragen wat er sinds de eerste melding aan actie is ondernomen en wie de persoon is die er momenteel mee bezig is bij Rijnland danwel de gemeente Velsen.
Graag verneem ik van u of en zo ja wanneer het monument wordt hersteld.

Bij het uitblijven van een reactie zal ik overwegen een klacht in te dienen omdat ik mij als burger niet serieus voel genomen vanwege het uitblijven van een bericht van afhandelen.

Ter uwer informatie, de afhandeling van gedane melding is te volgen op het forum van stelling-amsterdam.nl (viewtopic.php?f=8&t=1083)

Graag ontvang ik van mijn melding gedaan in 2011 alsook bijgaande mail een schriftelijke ontvangstbevestiging per post.

Hoogachtend,

Martin Hilgers
<adres>.
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Geachte heer Mhil,

Ik heb uw mail vandaag (7-5-12) ontvangen en gelezen. Vandaag heb ik wederom met Rijnland gebeld. Bij degene die erover gaat heb ik de voicemail ingesproken. Ik heb hem gevraagd mij te mailen.
Ook heb ik met mijn (voormalige) collega's monumentenzorg overlegd. Ik laat u a.s. donderdag meer weten.


Met vriendelijke groet,

<naam>

juridisch medewerker handhaving omgevingsrecht
Cluster Toezicht & Handhaving
Afdeling Publiekszaken
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Een overzicht van de monumentenlijst van Velsen:

VELSERBROEK

Rijksmonumenten:
Hofgeesterweg 9 Hek vm. Huis te Spijk, 17de-eeuwse hekpijlers, grachten en aardwerken
Oostbroekerweg bij 15 Oostlandersluis en machinepark van het gemaaltje van de polder Velserbroek


Provinciale monumenten:
Oostbroekerweg 15 Gemaal, sluizen en machinistenwoning
Westlaan 47 Fort Benoorden Spaarndam


Gemeentelijke monumenten:
Hofgeesterweg 9 Boerderijcomplex
Oostlaan 2 Boerderij De Hofgeest
Velserdijk met sluizen Waterkering, Hadersluis, Westlaandersluis

bron: http://www.velsenonline.nl/monumenten-i ... nte-velsen
mhil
Generaal
Berichten: 697
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Tja, sta je als monument op zo'n lijst, is er melding gemaakt van staat van ontbinding en dan ........?

Monumentenverordening 2010 gemeente Velsen


Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd
gemeentelijk monument aangewezen:
1. onroerende zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor
de wetenschap of cultuurhistorische waarde;
2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld
onder 1;


Artikel 4. Voorbescherming
Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de kennisgeving van het
voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument ontvangt tot het moment
dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het
monument niet wordt geregistreerd, zijn de artikelen 10 tot en met 15 van overeenkomstige
toepassing.


HOOFDSTUK 3. INSTANDHOUDING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 10. Instandhoudingbepaling
1. Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te
beschadigen of te vernielen.
2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag of in strijd met bij zodanige
vergunning gestelde voorschriften:
a. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te
verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
b. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te
gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in
gevaar gebracht.
3. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het
college nadere regels heeft vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Voordat volgens deze nadere regels tot
uitvoering wordt overgegaan dient hiervan melding te worden gemaakt bij de gemeente.


HOOFDSTUK 7. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 23. Tegemoetkoming in schade
Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag
hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toe, indien de schade
in relatie staat tot:
a. de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 10 te
verlenen;
b. de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld
in artikel 10;
c. de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde lid;


Artikel 24. Strafbepaling
Degene, die handelt in strijd met het derde lid van artikel 10 van deze verordening, wordt
gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie
maanden.


Artikel 25. Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
belast de bij besluit van het college aangewezen personen.
Plaats reactie