Pagina 2 van 3

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 16 sep 2016 22:22
door mhil
Op bijgaande site staat een zeer uitgebreide beschrijving met foto's en kaartjes van Schellingwoude.
http://www.forgottenairfields.com/nethe ... -s756.html

De opkomst van het vleigveld staat beschreven in de scriptie:
"Een eigen vliegdienst voor de marine? Eenlangdurige politieke discussie"
van A.J. van der Hout, opleiding Geschiedenis, Universiteit Leiden, juni 2013

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstr ... sequence=4

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 17 sep 2016 19:21
door mhil
97 jaar geleden (+2 dagen) was de crematie van Luiternant Heckman op Westerveld.
19190916 crematie Lt Heckman Westerveld.jpg
19190916 crematie Lt Heckman Westerveld.jpg (35.72 KiB) 7410 keer bekeken
De crematie is waarschijnlijk de reden dat er geen graf is te vinden....

Bron: Telegraaf 16 september 1919

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 17 sep 2016 19:37
door Rene Ros
De geschiedenis van begraven en cremeren is een ander vakgebied, maar cremeren was in die tijd niet algemeen geaccepteerd. Lange tijd was Westerveld het enige crematorium in ons land.

René

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 17 sep 2016 21:31
door mhil
een-kaart-van-het-vliegveld-schellingwoude.jpg
Watervliegveld Durgerdam_kaart.jpg
Watervliegveld Durgerdam.jpg
Watervliegveld Durgerdam.jpg (100.49 KiB) 7354 keer bekeken
Enkele plattegronden van Schellingwoude via NIMH en (waarschijnlijk) de Gids voor luchtvarenden jaren '30

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 17 sep 2016 22:15
door mhil
Vliegongeval Sgt Kroeger

Sergant Kroeger en Luiternant Heckman waren de enige 2 MLD-ers die binnen het gebied van de Stelling zijn neergestort en overleden.
19190801 Vliegongeval Sgt Kroeger.jpg
19190801 Vliegongeval Sgt Kroeger.jpg (26.99 KiB) 7349 keer bekeken
" Begrafenis sergeant Kroeger. — Gisteren had
onder groote belangstelling op de begraafplaats
„Vredenhof" de teraardebestelling plaats van
het stoffelijk overschot van den sergeant-vlieg-
tuigmaker A. S. Kroeger, die vóór de opening
van de E.L.T.A. op zoon noodlottige wijze
door het ongeval met het door luitenant Bakker
bestuurde vliegtuig om het leven is gekomen-
Bij de begrafenis werden de. militaire eer-
bewijzen verricht door een vuurpeloton der
Marine. De groeve was bedolven onder tal van kran-
sen, o.a. van het E.L.T.A.-bestuur, van het
personeel der Luchtvaartafdeeling. van de
Fransche afdeeling der E.L.T.A- De Engelsche
afdeeling had het graf doen tooien met een
bloemstuk in den vorm van een vliegmachine.
Onder de autoriteiten, die zich op dé begraaf-
plaats bevonden, werden o-a. opgemerkt de
onder-commandant van de Marinewerf, kapt.
ter zee P. C. Coops, als vertegenwoordiger
van den Minister van Marine, de commandant
van de Marinekazerne, overste A. Bakker, de
vader van luit. Bakker, die het verongelukte
vliegtuig had bestuurd, en verder de oud-opper-
bevelhebber, generaal Snijders, en luit. Bles-
man, als leden van het dagelijksch bestuur der
E.L.T.A. en de heeren Caudron, Brequet en
Gnone, namens de Fransche afdeeling der
E.LJT-A. Kapt. ter zee Coops, die het eerste namens
den Minister van Marine het woord voerde,
zeide. dat de dood van Kroeger een donkere
schaduw had geworpen op den eersten dag der
tentoonstelling. De Minister had spr. opgedra-
gen, zijn diepgevoeld leedwezen te betuigen aan
de weduwe èn de nagelaten betrekkingen van
Kroeger, met wien is heengegaan een uitnemend
onderofficier. Namens den w.n. opperbevelhebber, generaal
Pop, sprak luit. ter zee Ie kl. v. d. Wetering,
woorden van afscheid, terwijl luit. ter zee 2e kl.
v. Mulken, namens den vice-admiraal te Mid-
delburg, een laatsten groet bracht. Ook de com-
mandant van den Marine-luchtvaartdienst, luit.
ter zee Ie kl. H. Nieuwenhuis, gewaagde van
de groote toewijding van het slachtoffer, aan
wien spr. nog kort voor zijn opstijgen een laat-
sten groet had gebracht.
De voorzitter van de E. L. T. A., generaal
Snijders, bracht vervolgens eerbiedige hulde
aan het graf van den overledene. De E. L. T. A.
— aldus spr. — was diep getroffen door het
heengaan van Kroeger, die zijn plicht vervuld
heeft ten behoeve van het groote doel, dat met
de Eerste Luchtvaart-Tentoonstelling beoogd
wordt. «.
Ten slotte bracht overste Bakker een laat-
sten groet aan Kroeger. die met zijn zoon door
een ongelukkig toeval verongelukte. Namens
zijn zoon, die zich thans in het ziekenhuis be-
vindt, verklaarde hij snakkend, dat de over-
ledene steeds bij zijn zoon in herinnering zal
blijven. Nadat een broer van den overledene een
woord van dank had gesproken voor de be-
toonde belangstelling, verliet men in diepe stil-
te den doodenakker.
Naar wij vernemen, heeft H. M. de Koningin
een telegram van deelneming aan de weduwe
van den verongelukten, sergeant Kroeger ge-
zonden. Eveneens had de Minister van Marine in een
telegram en de burgemeester van Amsterdam
in een brief, hun deelneming betuigd.
Het E. L. T. A.-bestuur heeft de weduwe een
bedrag van ƒ 1000 geschonken.
"

Bron: KB
Godsdienstig-staatkundig dagblad
6 augustus 1919

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 18 sep 2016 09:26
door mhil
Onderstaande foto toont het toestel (de V-15), vliegend op 1 april 1919 boven MVK De Mok.
Volgens het register van overleden vliegers is de V.15 het toestel waarmee Sgt Kroeger enkele maanden later is neergestort.
Met de V.16 is Lt Heckman verongelukt (zie onderstaand bericht).
Friedrichshafen FF-33L V_15.jpg
Friedrichshafen FF-33L V_15.jpg (10.33 KiB) 10623 keer bekeken
Friedrichshafen FF-33L V_15_3.jpg
Zeeverkenner Friedrichshafen FF-33L Reg. V-15,
Genomen uit een Fokker Verkenner
Datering van 1919-04-01
Bron: beeldbank NIMH
Friedrichshafen FF-33L V_15_4.jpg
Friedrichshafen FF-33L V_15_4.jpg (8.98 KiB) 10257 keer bekeken
http://nimh-beeldbank.defensie.nl/memor ... 7715a8bf1a
Friedrichshafen_FF.33L_dwg.jpg
Friedrichshafen_FF.33L_dwg.jpg (10.56 KiB) 10623 keer bekeken
Bron:en.wikipedia.org

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 23 sep 2016 21:49
door mhil
Tja, toch nog eens op zoek gegaan wat maakt dat er iets niet klopt......
De krant "Het Centrum" van 12 september 1919 geeft duidelijkheid.
Het in niet de V.15 maar V.16 waarmee Lt Heckman is neergestort.
19190912 Het Centrum.jpg
19190912 Het Centrum.jpg (37.13 KiB) 10523 keer bekeken
19190912 Het Centrum_1.jpg
19190912 Het Centrum_1.jpg (33.29 KiB) 10523 keer bekeken
19190912 Het Centrum_2.jpg
19190912 Het Centrum_2.jpg (21.51 KiB) 10523 keer bekeken

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 24 sep 2016 22:08
door mhil
Overlijdensakte gemeente Veere van Sgt Kroeger:

http://www.archieven.nl/mi/www/?mivast= ... iew=wwwimg
https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeke ... 248/oid/34

Sgt Kroeger is op 5 augustus 1919 begraven op begraafplaats Vredenhof Haarlemmerweg Amsterdam.
19190806 verslag begrafenis Sgt Kroeger dl_1.jpg
19190806 verslag begrafenis Sgt Kroeger dl_2.jpg
https://krantenbankzeeland.nl/issue/mco ... n/0/page/2

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 27 dec 2016 19:51
door mhil
Vliegerechtpaar Lindbergh bracht op 3 november 1933 een bezoek aan vliegveld Schellingwoude
https://krantenbankzeeland.nl/issue/mas ... =relevance

Re: Watervliegveld nabij kustbatterij Durgerdam

Geplaatst: 27 dec 2016 20:07
door mhil
8 juli 1938 slaat noodlot nogmaals toe bij Schellingwoude....
Een lichte verkenner Fokker C VII stort na het opstijgen neer.
Korperaal J.K.C.V van Hulten overlijdt en leerling onderofficier vlieger H.F. Hassels raakt gewond aan bekken en pols.
https://krantenbankzeeland.nl/issue/mco ... =relevance