Pagina 1 van 1

Semafoor als voorpost van de Stelling

Geplaatst: 14 sep 2018 23:45
door mhil
De blik van de Stelling reikte verder dan Fort IJmuiden dankzij oa. het semafoor IJmuiden....
Waarnemingen op zee werden via de semafoor, telegraaflijn dwars door het stellinggebied aan Amsterdam doorgegeven.
Onderweg waren meerdere telegraafposten ingericht.
190308 Jacob Olie Vuurtoren en semafoor te IJmuiden.jpg
Semaphore bij IJmuiden

De telegraaf- en semaphore dienst langs het Noordzeekanaal, toepassing daarvan voor de kustverdediging.

Sedert langen tijd bestaat de gelegenheid, niet schepen, die niet al te ver van de Fransche kust verwijderd zijn, berichten te wisselen door middel van seinen met vlaggen of' met de sémaphore; sedert November 1876 is dit ook het geval aan den mond van het Noordzeekanaal.
Dat het van het hoogste belang is , in oorlogstijd zoo snel mogelijk berichten uit zee te kunnen ontvangen, zoomede bevelen of berichten naar.de schepen over te brengen, eischt geen nader betoog; evenmin dat men daartoe bij voorkeur gebruik moet maken van hulpmiddelen die eenvoudig zijn , weinig bediening vorderen, en in staat stellen in den kortst mogelijken tijd het doel te bereiken. Naar onze meening voldoet de telegraaf- en sémaphoredienst langs het Noordzeekanaal zeer wel aan al die eischen, waarom daarvan hieronder een beschrijving volgt, alsmede van de wijze waarop van dit stelsel voor de kustverdediging partij te trekken zou zijn.
Op een ongeveer 12 m hoogen duintop in de onmiddellijke nabijheid en ten zuiden van de haven van IJmuiden ligt het sémaphore van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Dit station bestaat uit een houten omheining, waarbinnen in de eerste plaats een houten gebouwtje is opgericht, en verder een seinmast , ra en gaffel en de noodige vlaggen en wimpels, waarover later. In de houten loods is het eindstation van de telengraphische leiding langs het Noord Zeekanaal; zij levert daarenboven onderkomen op voor de niet op uitkijk staande bediening van den seinpost. Nabij dit station staat de sómaphore , een ±12 M. lange paal, met topschijf en 3 boven elkander geplaatste armen ; de topschijf kan door middel van een ketting zonder eind naar willekeur op- en neergelaten worden; de armen hangen langs den paal neer, als er niet geseind wordt; verder kunnen zij met hulp van kettingen en halve cirkels — voor elken arm één — horizontaal en schuin op- en neerwaarts geplaatst worden. De paal heeft een ronde of zeshoekige doorsnede van 0,2 a 0,25 M. middellijn; De armen zijn van plaatijzer, als een ladder met breede sporten bewerkt, weed 0,30, en in het geheel bijna 2 M. lang; de topschijf is eveneens van Plaatijzer en heeft een middellijn van 0,7 M. Bij voorkeur wordt te IJmuiden niet van de sémaphore maar van de vlaggen en wimpels gebruik gemaakt om met de schepen in zee te correspondeeren, omdat men hiermede geheele volzinnen in eens kan overbrengen , "Waartoe men met de sémaphore gemiddeld drie seinen moet geven. Bovendien zijn de scheepsgezagvoerders uit den aard der zaak meer vertrouwd met de vlaggeseinen — die volkomen dezelfde zijn als degene, welke zij bij onderlinge ontmoeting ook met elkander kunnen wisselen — dan met die der semaphore, ofschoon ook deze in hun seinregister vermeld zijn.

In de electrische telegraafgeleiding langs het Kanaal zijn verder 4 tusschen stations, namelijk één bij de zeesluizen, één bij de spoorwegbrug te Velsen (2) een bij den polder Buitenhuizen (3) op de samenkomst van het zijkanaal O met het Noord Zeekanaal (4) en een (5) aan de Hem (bij de spoorwegbrug in den weg Amsterdam—Zaandam.
De keus der plaatsen voor de seinstations hangt dus alleen af van de belangrijkheid der punten op de kust en in meerdere of mindere mate van de bestaande telegraafgeleidingen. Bij een mogelijken aanval op de kust zullen zeker de voornaamste punten hiervan bezet worden door detachementen, aan welke aanvankelijk de bewaking is toevertrouwd.

Beschouwt men de topographische kaart uit dit oogpunt, dan wijzen zich de volgende punten aan, waar troepen zullen worden geplaatst en sémaphoren wenschelijk kunnen zijn. Het fort Kijkduin bij strandpaal (SP) 0; 2" Camperduin (SP 26(1)); 3” Egmond aan Zee (SP 38); 4" Seinstation bij de haven IJmuiden (SP 5G); 5” Noordwijk of liever Katwijk aan Zee (SP 87); De onderlinge afstand der Strandpalen bedraagt 1 KM.
Doordien de juiste plaats der semaphoren aan de kruisers bekend is, en de onderlinge afstanden niet bijzonder groot zijn, zal er niet veel tijd verloren behoeven te gaan om in het gezicht van een der toestellen te komen! na een bericht afgegeven of aangenomen te hebben kunnen de schepen dus telkend weer spoedig op ontdekking uitgaan.
De berichten welke door de sémaphore van de kruisers worden ontvangen en omgekeerd ook die, welke men naar de schepen wil doen overbrengen, kunnen het snelst door de electrische telegraaf van en naar de semaphore worden afgezonden.

Het verbinden van de aangenomen sémaphorestations met de bestaande telegraafleidingen is niet moeilijk. Den Helder, Egmond aan Zee, IJmuiden, Katwijk, Scheveningen en de Hoek van Holland zijn reeds in het telegraafnet opgenomen, terwijl verder van den Helder een lijn loopt over Tessel naar Oost-Vlieland en van hier naar Harlingen.
Op de prent zijn de afspraken mbt het semafoor te vinden, als nodig worden berichten gecodeerd.
De bestandgrootte tbv de upload staat lezen in de weg, origineel is raadplegen waard
1882 Gezicht op de havenmond van IJmuiden en de haven van Amsterdam, met kaartje, 8 kleinere afbeeldingen en seintekens semafoor_1.jpg
Bron:
Beeldbank Noordholland
Militaire Spectator, K. Eland; 1878-0092-01-0011 De fotograaf- en seiaphoredienst langs bet Noordzeekanaal, toepassing daarvan voor de kustverdediging

Re: Semafoor als voorpost van de Stelling

Geplaatst: 01 feb 2019 17:10
door mhil
1904 Instructie der telegrafie afspraken Amsterdam_IJmuiden bron Verzamelde voorschriften betreffende den dienst der telegrafie.jpg
Bron en meer informatie "Verzamelde voorschriften betreffende den dienst der telegrafie 1904"; www.Delpher.nl